Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EKOfence, s.r.o., se sídlem Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov, identifikační číslo: 44512031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v OR OS Prešov, vložka číslo 20933/P (dále jen „prodávající“) upravují v souladu se slovenským právním řádem vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ekofence.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce mezi prodávajícím a fyzickou osobou starší 16 let nebo právnickou osobou bez omezení za předpokladu, že se tyto kupující budou řídit těmito obchodními podmínkami.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na webové stránce, v katalozích, v prospektech a jiných formulářích jsou nezávazné údaje, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Běžné tolerance jsou 5% (rozměrové, délkové, množstevní, dovolená množstevní odchylka při odběru celých balení). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • zboží v souladu se specifikacemi prodávajícího nebo s vlastnostmi obvyklými pro dané zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území Slovenské republiky,
 • vybrané zboží bude vybaveno návody k obsluze, příp. záručními listy.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3. Objednávání zboží

Objednávání zboží, na jehož základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká odesláním závazné objednávky elektronickou formou (nákupem v e-shopu). Objednávky bez zadaného telefonického kontaktu nelze vyřídit. Po vytvoření objednávky obdrží kupující od prodávajícího zprávu o zaregistrování jeho objednávky na e-mail, který kupující zadal při registraci nebo při dokončení objednávky. Každá objednávka je nejdříve zaregistrována a až následně potvrzena! Pokud objednávka obsahuje nesrovnalosti, budeme vás kontaktovat. Objednávka s doručením mimo SR a ČR bude řešena individuálně. Všechny objednávky posíláme až po potvrzení ze strany prodávajícího.

 

4. Storno objednávky

Objednávku lze stornovat ze strany kupujícího bez uvedení důvodu nejpozději do 24 hodin od potvrzení objednávky telefonicky na čísle +421 918 746 517 nebo e-mailem na adresu shop@ekofence.sk.

Kupující má právo stornovat objednávku také v případě, že cena z objednávky (zálohové faktury) ještě nebyla uhrazena. V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky (zálohové faktury), ale ještě před dodáním zboží, přestože ještě neuplynula dodací lhůta, společnost EKOfence, s.r.o. si vyhrazuje právo odečíst si prokázané náklady spojené s vyřizováním této objednávky.

 

5. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením §7 zákona č. 102/2014 Z.z. má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu EKOfence, s.r.o., Vajanského 73, 080 01 Prešov nebo e-mailem na adresu shop@ekofence.sk.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží nesmí být poškozeno zaviněním spotřebitele a nesmí jevit známky používání. Zboží musí být vráceno zpět spolu s kopií dokladu o koupi, originálním příslušenstvím a v originálním obalu. Vrácení kupní ceny bude provedeno až po ověření kompletnosti a funkčnosti zboží na bankovní účet kupujícího. Záruka zaniká, jestliže:

 • výrobek nebyl používán v souladu s podmínkami uvedenými v návodu
 • bylo odstraněno označení výrobku
 • závada vznikla neautorizovaným zásahem do výrobku ze strany kupujícího
 • poškození vzniklo vnějšími okolnostmi (bouřky, požár apod.)
 • výrobek byl mechanicky poškozen například nárazem, pádem, při nesprávné manipulaci se zbožím ze strany spotřebitele apod.

Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijme a vrátí se zpět. Zboží je třeba poslat doporučeně na adresu prodávajícího, následně po jeho obdržení vás budeme kontaktovat. Firma EKOfence, s.r.o je povinna do čtrnácti (14) dnů zaslat peníze na účet určený kupujícím.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dle kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. Ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny "vypadne" jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby: zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

6. Reklamace a záruční doba

Reklamace je třeba podat výhradně písemně doporučeně na adresu EKOfence, s.r.o., Vajanského 73, 080 01 Prešov. Kupující má nárok na nepřevzetí zásilky, pokud jsou na ní viditelné známky poškození nebo v případě, že je zboží neúplné. V takovém případě má zákazník nárok na výměnu zboží nebo vrácení peněz. Záruční doba na veškeré zboží prodávané prodávajícím v internetovém obchodě shop.ekofence.sk je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti neprodleně nahlásit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného zdržování. V případě, že kupující reklamuje skryté vady, je povinen doručit prodávajícímu reklamaci bez zbytečného odkladu (jinak odpovídá za způsobenou škodu a    nebo zhoršení reklamovaných vad) vždy písemně a doporučeně, přičemž reklamace musí být dostatečně konkrétní (identifikace kupujícího, identifikace reklamovaného zboží, den jeho doručení kupujícímu, podrobný popis vad, fotodokumentace apod.). Po obdržení reklamace prodávající doručí kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace. Veškeré náklady za dopravu na adresu prodávajícího hradí kupující. Reklamační řízení začíná dnem doručení zboží na adresu EKOfence, s.r.o., Vajanského 73, 080 01 Prešov. Po obdržení reklamace kupujícího a také reklamovaného zboží se reklamace kupujícího považuje za uplatněnou a začíná se reklamační řízení. Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a dohodne se s nakupujícím na rychlém vyřešení problému. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení, tj uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a bude mu doručen reklamační protokol.

V případě, že kupující nepředloží v rámci reklamačního řízení prodávajícímu kopii dokladu o koupi, kopii faktury nebo jiný obdobný doklad prokazující trvání záruky nebo pokud reklamované vady byly způsobeny kupujícím (poškození zboží kupujícím, používání zboží kupujícím v rozporu s návodem k požívání apod.), zanikne právo kupujícího vůči prodávajícímu na záruční reklamaci zboží. Po uznání reklamace má kupující právo na výměnu zboží za stejné nebo za jiné opravené zboží ve stejné hodnotě nebo vrácením peněz. V případě uznání reklamace bude vyměněno opravené zboží opět dodáno kupujícímu na náklady firmy EKOfence, s.r.o. Pokud nebude možná výměna nebo oprava zboží, bude kupujícímu vrácena částka objednávky včetně dopravy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím do 15 dnů po uznání reklamace. Záruka se netýká zboží, které bylo:

 • neodborně namontováno
 • záměrně poškozeno
 • poškozeno neodborným zacházením
 • poškozeno nepředvídatelnými okolnostmi (živelné pohromy apod.)
 • pokud byl na výrobek namontován prvek, který nebyl předem odsouhlasen prodávajícím
 • pokud výrobek byl použit pro jiný účel, než je určeno.

 

Faktura doručená se zbožím slouží i jako dodací a záruční list. Záruka se nevztahuje na uplatňování dalších nároků ze vzniklých škod (ušlý zisk, znehodnocený materiál atd.).

Pokud se reklamovaná závada nezjistí a reklamace bude uznána za bezpředmětnou, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s takovou reklamací (např. zjištění technického stavu, testování, dopravné a balné).

Kupující je povinen doručené zboží důkladně zkontrolovat, a to ihned po převzetí ještě za přítomnosti zástupce přepravce (kurýra) a ujistit se, že zboží nebylo poškozeno nešetrným zacházením během přepravy, a že je kompletní. Pokud bylo zboží po doručení poškozeno, kupující je povinen uplatnit reklamaci přímo u přepravce formou sepsání škodného zápisu a oznámit takovou skutečnost kupujícímu, který podnikne kroky k nápravě této situace. Pokud si kupující nesplní svou povinnost zboží zkontrolovat ihned po doručení, pokládá se doručené zboží za bezvadné a kupující tak ztrácí možnost uplatnit záruku na takto poškozené zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

Před jakýmkoli záměrem vrátit poškozené zboží kupující kontaktuje nejdříve prodejce, u kterého zboží zakoupil. V případě, že kupující posílá zboží zpět, je nutné jej zaslat spolu s kopií dokladu o koupi (kopie faktury nebo pokladního bločku), případně záruční list.

Zboží kupující posílá zpět v originálním obalu zabaleno takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. K zásilce je třeba přibalit stručný popis závady, kopii dokladu o koupi, příslušenství (pokud je potřeba k ověření závady), a kontakt (jméno a příjmení, telefon, email).

Reklamace zaslané dobírkou od kupujícího prodávající nepřebírá!

Přepravní náklady ke kupujícímu při oprávněné reklamaci hradí prodávající.

Po obdržení zboží prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje kupujícího, kterému navrhne způsob a termín vyřízení reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do sedmi (7) pracovních dní (na základě vyjádření autorizovaného servisu). Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než třicet (30) dní.

Nevyzvedne-li kupující reklamované zboží do šedesáti (60) dní od data podání reklamace, prodávající mu při vyskladnění reklamace vyúčtuje částku za uskladnění. Tato částka je stanovena ve výši 20 € / den u zboží nad 1000 kg, u zboží do 1000 kg je cena 10 €/den.

 

7. Místo plnění

Místem plnění je sklad, prodejní místo prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupující, je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.

Kupující musí předem informovat prodávajícího o této skutečnosti a musí být v době odběru v telefonické dostupnosti pro případné ověření zmocnění. Prodávající má právo v případě pochybností odmítnout vydat zboží zmocněné osobě a případné náklady takto vzniklé plně hradí kupující (dopravní náklady, skladné, manipulační atd.).

 

8. Způsob platby a cena

Dobírka – nejpoužívanejší způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi). 

Bankovní převod – po obdržení vaší objednávky vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet  vedený v Československé obchodní bance, a.s (ČSOB, a.s.). Po obdržení platby odesíláme zboží s tím, že vám sdělíme termín, kdy zásilka dorazí. Je důležité uvést správný variabilní symbol, abychom platbu přiřadili k vaší objednávce.

Ceny uvedené na webové stránce www.ekofence.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou orientační a nezávazné. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, k výrobním, technologickým, tvarovým, rozměrovým, inovačním a jiným změnám. Zároveň si vyhrazuje právo ke změnám cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelích zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, pokud zjistí, že zboží bylo nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována. Kupní cena bude považována za zaplacenou uhrazením celé kupní ceny za dodané zboží na účet prodávajícího nebo zaplacením v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje uplatnit vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je zároveň i daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

 

9. Dopravní a dodací podmínky

V případě zaslání zboží na nevratné dřevěné paletě bude paleta účtována v plné výši. Kupujícímu bude vrácena cena za tuto paletu pouze v případě jejího osobního předání na pobočce, z níž mu paleta byla účtována. Zboží, které je posíláno kupujícímu, musí být zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě specifických požadavků na balné bude účtován příplatek. Pokud jde o atypickou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že si kupující objednal zboží, které není skladem (na webové stránce je u každé položky informace o dostupnosti zboží), se standardně termín dodání prodlužuje, max. však o 10 dní. Pokud objednané zboží v běžném množství nebude možné dodat do deseti (10) pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání, resp. nabídne jiný srovnatelný výrobek. V takovém případě si prodávající vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno na místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Pokud není prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat skladové zboží odběrateli (dodat k přepravě k prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečných prodlev veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet. Prodávající neručí za dodržení dodacího termínu v případě zavinění ze strany přepravní společnosti. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv nedostatků okamžitě je oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy spolu se zbožím. Kupující je povinen zajistit si vykládku zboží při odběru většího množství. Upozornění: Při platbě na dobírku se má za dny doručení pracovní dny následující po dni zadání objednávky. Při platbě bankovním převodem se má za dny doručení pracovní dny následující po dni připsání celé částky za objednávku na náš účet. Doručení zboží znamená: do domu – přízemí bez schodů a také před první zamykatelné dveře! Zboží dodáváme pouze do přístupných lokalit – do lesa bez cest, po polních a nezpevněných cestách Vám zboží nebude doručeno!

 

10. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobních údajov. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (odesláním objednávky) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

11. Alternativní řešení sporů (ARS)

Na základě Zákona č. 378/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a Novely zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má kupující od 1.2.2016 právo využít možnost alternativního řešení sporů při nákupu zboží a služeb přes internet. Právo se vztahuje pouze na nákup přes internet a na fyzickou osobu – spotřebitele, definovaného podle Zákona č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa a Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa při predaji tovaru na diaľku. ARS je možné využít pouze při sporech, jejichž hodnota převyšuje 20 €. Před využitím ARS je kupující povinen doručit žádost o nápravu prodávajícímu na shop@ekofence.sk. V případě, že prodávající na tuto žádost odpoví zamítavě, nebo do 30 dnů neodpoví vůbec, až následně může kupující podat návrh na zahájení řešení sporu. Žádost se podává jednomu ze subjektů ARS (Slovenská obchodná inšpekcia, příp. právnická osoba, která má od státu licenci k provádění ARS). Následný spor by měl subjekt ARS ukončit do 90 dnů od začátku šetření. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena o 30 dní, a to i opakovaně. Výsledkem řešení je subjektem ARS vypracována dohoda o vyřešení sporu, která je závazná po souhlasu kupujícího a prodávajícího. Proti úkonům subjektu ARS se nelze odvolat. ARS je bezplatné pro prodávajícího. Od kupujícího může subjekt ARS žádat poplatek za zahájení řešení max. do výšky 5 € s DPH. Od 15.2.2016 je možné na řešení sporu mezi kupujícím a prodávajícím využít i elektronickou RSO platformu, zřízenou Evropskou unií. V této platformě je možné podávat žádosti v libovolném jazyce. Po podání žádosti se kupující a prodávající musí dohodnout na výběru subjektu ARS. V opačném případě tato podána žádost nebude řešena.

 

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, pokud není mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (pokud je písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, pokud dojde po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Při odeslání objednávky po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je platné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již dodanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, pokud není prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující v době stanovené k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se ve smyslu obchodného zákona dohodli, že pokud není podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

13. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č.: 00421 51 7721 597

Fax: 00421 51 7721 596

e-mail: pr@soi.sk

Informace zveřejněna v souladu s ustanovením 4, odst. 1, písm. e Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů.

 

14. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I – Právo na uplatnění reklamace

Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží vada, má spotřebitel právo vadu reklamovat pro rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou. Tuto vadu reklamuje okamžitě a neprodleně, tedy ihned po jejím zjištění. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby spotřebitel po zjištění vady zboží již dále nepoužíval, aby bylo reklamované zboží čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Spotřebitel je povinen při používání zboží dodržovat, kromě obecně známých pravidel, rovněž podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listě nebo návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.

 

Článek II – Místo uplatnění reklamace

Spotřebitel uplatňuje reklamaci v reklamačním oddělení té provozovny prodávajícího, kde bylo zboží zakoupeno, s ohledem na prodávaný sortiment. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) postačuje doklad o zakoupení (účtenka nebo faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil. V takovém případě se reklamace musí přijmout, přičemž se na zboží poskytne 24-měsíční záruka, ne však delší, ačkoli taková delší záruční doba mohla být vyznačena v ztraceném záručním listě.

 

Článek III – Odpovědnost prodávajícího

Při prodeji zboží prodávající odpovídá za to, že zboží je v souladu se spotřebitelskou kupní smlouvou, tj. že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi provedené reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající při použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Pokud zboží při převzetí spotřebitelem má vady, je v rozporu se spotřebitelskou kupní smlouvou. Prodávající odpovídá spotřebiteli za vady, které se projevují jako rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době. Prodávající neodpovídá za rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou, jestliže: - spotřebitel vadu zboží způsobil sám, - spotřebitel před převzetím zboží o vadě zboží věděl, - reklamace spotřebitele odporuje povaze zboží, hlavně uplynutí doby trvanlivosti zboží, - se prokáže, že jde o rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou. Prodávající neodpovídá za vady: - pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží, - které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním, nesprávnou údržbou a servisem, nebo po uplynutí doby životnosti zboží, - způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součást. O přijaté reklamaci musí zákazníkovi vystavit doklad s uvedením data, kdy se reklamace uplatnila, jaké zboží je reklamované, kdy a kde bylo reklamované zboží zakoupeno, cenu, za jakou bylo zboží zakoupeno. Pokud spotřebitel reklamuje vady zboží, je zaměstnanec reklamačního oddělení povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o jejím vybavení ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této třídenní lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než třicet (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud není spotřebitel spokojen s vyřízením reklamace, přivolá zaměstnanec, který reklamaci vyřizoval, příslušného vedoucího, který znovu celou situaci posoudí a najde přijatelné řešení.

 

Článek IV – Lhůty na uplatnění reklamací

Prodávající odpovídá za vady nepotravinářského zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci spotřebitelem, pokud na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě není uvedena delší doba. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této delší záruky. Pokud jde o použitou věc, kupující se s prodávajícím mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. Prodávající nebude vydávat záruční listy, pokud o to nepožádá spotřebitel. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat záruční list. Pokud to umožňuje povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o koupi zboží. Spotřebiteli se vysvětlí, že k vyřízení reklamace postačuje doklad o koupi. Záruční list obsahuje obchodní jméno a sídlo prodávajícího, obsah záruky, rozsah a podmínky záruky, délku záruční doby, údaje potřebné k uplatnění reklamace. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky. Obsah, rozsah a podmínky záruky znamená: - jaké plnění poskytne prodávající (pokud se vada v poskytnuté záruční době vyskytne – může se dohodnout např. vždy na vrácení zaplacené kupní ceny nebo na výměně za zboží bez vad) - jaké doklady musí kupující při uplatnění práv z takto poskytnuté záruky předložit, příp. jaké jiné podmínky musí splnit, např. při prodloužené záruce vrácení s původním obalem atd., aby se mohl domáhat svých práv u poskytnuté záruky. Pokud je reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to i v případě, že tak kupující neudělal. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil toto právo, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bez vad, plyne pro nové zboží nová záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci nebo ode dne, kdy byl zákazník povinen si věc po vyřízení reklamace vyzvednout. Pokud není reklamace vadného zboží, za kterou prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká. V případě, že si spotřebitel nevyzvedl věc po vyřízení reklamace (maximálně po 30 dnech od přijetí reklamace), ačkoli se mu vyřízení reklamace řádně oznámilo doporučeným dopisem s výzvou k vyzvednutí věci, prodávající postupuje následovně: - po uplynutí lhůty pro vyzvednutí reklamace, která se spotřebiteli určila v předešlé výzvě nebo po uplynutí přiměřené lhůty, zašle prodejce spotřebiteli druhou výzvu ve formě doporučené zásilky s dodejkou, aby si věc na příslušné provozu vyzvedl a určí se mu na to přiměřená lhůta (standardně 1 měsíc od doručení), - v případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60-ti dnů od data podání reklamace je prodávající, podle § 656 Občianskeho zákonníka, oprávněn účtovat při vyskladnění reklamace částku za uskladnění. Tato částka je stanovena ve výši 20, - € / den u zboží nad 1000 kg, u zboží do 1000 kg je cena 10, - € / den.

 

Článek V – Práva spotřebitele

Při vadách zboží, které spotřebitel uplatní v průběhu záruční doby, má právo u vad odstranitelných, aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bez vad. Nepřiměřenost nákladů posoudí vedoucí provozu v souladu s instrukcemi obdrženými z úseku obchodu a marketingu. Stejně posoudí možnost výměny vadné věci za věc bez vad. Při výměně věci není důležité, zda tato věc již byla používána. U vad, které nelze odstranit a které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívaná jako věc bez vad, má spotřebitel právo: - na výměnu věci nebo - právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Pokud je vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v době uplatnění reklamace má zboží současně alespoň tři různé odstranitelné vady) nemůže spotřebitel zboží řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Stejná práva jako při vadách, které nelze odstranit, má spotřebitel i v případě, že oprava vadného zboží nebyla provedena ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. Pokud jde o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny podle charakteru vady. Prodávající je povinen poskytnout slevu z ceny, resp. vrátit část již zaplacené kupní ceny.

 

Článek VI – Reklamace použitého a vadného zboží

Při prodeji použitých nebo vadných věcí musí prodávající zajistit zřetelné označení, že jde o vadné nebo použité zboží. Prodávající má povinnost upozornit spotřebitele, o jakou vadu jde – tato informace musí být uvedena na cenovce a obalu věci. Takové zboží musí být vystaveno zvlášť a prodává se odděleně od bezchybného zboží. Zboží musí být prodáváno za nižší cenu, než za jakou se prodává stejné, ale bezvadné zboží. Při použitých a vadných věcech neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením, o kterých byl kupující při jejich prodeji informován. U věcí prodávaných za nižší ceny neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti EKOfence, s.r.o. pečlivě dbáme na řádné zpracování osobních údajů, přičemž jejich ochrana je pro nás stejně důležitá. V tomto dokumentu Vám přinášíme přehled o zpracování osobních údajů, které je v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Provozovatelem osobních údajů je společnost EKOfence, s.r.o. se sídlem Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov (dále jen "korespondenční adresa"), IČ: 44 512 031, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, Vložka číslo: 20933 / P.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely řádného poskytování produktů a služeb. Jde zejména o prodej na provozech, prodej přes e-shop, cenové nabídky, uzavření smluv, správy smluv nebo pro jednání o uzavření nebo o změně smlouvy.

Pro výše zmíněné účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, je však potřebné pro řádné poskytování našich produktů a služeb. Osobní údaje zpracováváme po dobu neurčitou. Pokud si nepřejete zpracovávaní Vašich osobních údajů způsobem popsaným v tomto dokumentu, nebudeme Vám moci poskytnout naše produkty a služby v plném rozsahu.

Vaše osobní údaje zpracováváme dále i pro účely marketingu, pokud od Vás máme udělený souhlas. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i v jednotlivých částech, buď e-mailem na adrese gdpr@ekofence.sk nebo písemně na korespondenční adrese EKOfence, s.r.o.

Oprávněným zájmem společnosti EKOfence, s.r.o. je informovat Vás o novinkách týkajících se správy Vašich smluv a nabízet Vám naše produkty a služby.

Abychom zajistili řádný chod společnosti EKOfence, s.r.o. a poskytli Vám kvalitní produkty a služby, mají přístup k Vašim osobním údajům i třetí subjekty. Jde zejména o poskytovatelé IT služeb, kurýrních služeb a další osoby, které poskytují služby pro společnost EKOfence, s.r.o. Tito zprostředkovatelé mají s námi uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou také vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně mlčenlivosti o nich, podle právních předpisů Slovenské republiky.

Máte právo kdykoli se obrátit na společnost EKOfence, s.r.o. a požadovat informace a přístup ke zpracovávání osobních údajů. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů, právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech společnosti EKOfence, s.r.o. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úrad na ochranu osobných údajov.

EKOfence, s.r.o. využívá v rámci svých procesů automatizované informační systémy a profilování, jejichž cílem je zajištění chodu společnosti a poskytnutí kvalitních produktů a služeb přizpůsobených Vám přesně na míru.

Pokud byste měli k informacím o zpracování osobních údajů jakékoli dotazy či připomínky, můžete nám je poslat buď e-mailem na adrese gdpr@ekofence.sk nebo písemně na korespondenční adrese EKOfence, s.r.o.